Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Fredie.cz

1. Všeobecná ustanovení, smlouva o zprostředkování

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro uzavírání smluv o zprostředkování mezi provozovatelem internetové galerie Fredie.cz a zákazníkem (dále jen „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti provozovatele internetové galerie a zákazníka.

1.2. Internetová galerie Fredie.cz je provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fredie.cz.

1.3. Provozovatelem internetové galerie Fredie.cz je Quincy s.r.o., IČ: 08956383 (dále jen „Provozovatel“), se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (tato adresa neslouží pro řešení odstoupení od smlouvy a reklamací).

1.4. Zákazníkem je osoba, která má zájem o Provozovatelem nabízenou službu zprostředkování uzavření kupní smlouvy na zákazníkem vybrané zboží. V případě, že je zákazník spotřebitelem, náleží mu veškerá práva, která právní řád České republiky přiznává spotřebiteli pro případ uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

1.5. Provozovatel uzavírá se zákazníkem smlouvu o zprostředkování, na základě níž zprostředkuje zákazníkovi uzavření kupní smlouvy na zboží vybrané zákazníkem s třetí osobou, dodavatelem vybraného zboží (dále jen „Smlouva o zprostředkování“). Smlouva o zprostředkování se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.6. Dodavatelem zboží je obchodní či výrobní společnost sídlící v zahraničí, zejména v Číně, Hong Kongu nebo Singapuru, (dále jen „Prodávající“).

1.7. Provozovatel uzavírá na základě zmocnění od zákazníka jménem zákazníka a na jeho účet kupní smlouvu na zákazníkem vybrané zboží s Prodávajícím (dále jen „Kupní smlouva“). Provozovatel upozorňuje zákazníka, že není stranou Kupní smlouvy. Stranami Kupní smlouvy jsou zákazník a Prodávající. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami Prodávajícího, tedy nikoliv těmito Obchodními podmínkami.

1.8. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží dodaného Prodávajícím ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

1.9. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zákazníkovi vadou zboží dodaného Prodávajícím, jelikož není stranou Kupní smlouvy ani dovozcem zboží do České republiky. Případné nároky z odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou vadou zboží dodaného Prodávajícím řeší zákazník samostatně přímo s Prodávajícím.

2. Výběr zboží, jehož koupi chce zákazník zprostředkovat, uzavření a plnění smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie Fredie.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a případně další doplňující informace. Provozovatel upozorňuje zákazníka, že prezentace zboží na jeho stránkách není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Jedná se pouze o nezávaznou prezentaci zboží, jehož koupi Provozovatel zákazníkům zprostředkovává.

2.2. Zákazník vybírá zboží, jehož koupi si chce nechat zprostředkovat od Provozovatele, jeho vložením do nákupního košíku. Po vyplnění požadovaných údajů o zákazníkovi a způsobu platby, které má zákazník možnost ještě před odesláním objednávky změnit, odesílá zákazník objednávku služby zprostředkování koupě zboží Provozovateli.

2.3. Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Smlouva o zprostředkování mezi zákazníkem a Provozovatelem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky e-mailem ze strany Provozovatele.

2.5. Účinnost uzavřené Smlouvy o zprostředkování je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny v celkové výši zákazníkem v souladu s čl. 3 Obchodních podmínek.

2.6. Uzavřením Smlouvy o zprostředkování zmocňuje zákazník Provozovatele, aby jménem zákazníka a na jeho účet uzavřel Kupní smlouvu s Prodávajícím.

2.7. Zákazník výslovně žádá Provozovatele, aby započal s plněním Smlouvy o zprostředkování před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování.

3. Cena, platební podmínky

3.1. Cena, kterou zákazník zaplatí Provozovateli, zahrnuje odměnu Provozovatele za zprostředkování, kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží podle Kupní smlouvy. V případě hodnoty zboží do 150 € (ekv. 3800 Kč) zahrnuje cena i DPH odvedené v režimu IOSS, clo a další poplatky spojené s celním prohlášením. S výší ceny bude zákazník seznámen vždy před odesláním objednávky.

3.2. Od 1.7.2021 došlo z důvodu nové legislativy Evropské unie u zásilek zasílaných ze třetích zemí zákazníkům v Evropské unii ke změnám v celních a daňových pravidlech. V rámci spokojenosti Kupujících jsme upravili procesy tak, aby se i přes tyto změny nesnížilo pohodlí při dodání zboží v hodnotě do 150 € (ekv. 3800 Kč). DPH již bude zaplacené v rámci režimu IOSS (Import One Stop Shop) Provozovatelem nákupní galerie. Clo se u zásilek v hodnotě do 150 € (ekv. 3800 Kč) neplatí. Celní prohlášení bude zařízeno smluvním přepravcem. Provozovatel nákupní galerie garantuje, že u veškerých zásilek do 150 € (ekv. 3800 Kč) bude za Kupujícího řádně zaplaceno DPH, clo či jiné poplatky v plné výši.

U zásilek v hodnotě nad 150 € (ekv. 3800 Kč) zůstala situace stejná. Na zásilky s hodnotou nad 150 € (ekv. 3800 Kč) celní úřad vyměří DPH i clo v příslušné hodnotě Kupujícímu.

3.3. Platba ceny probíhá převodem na bankovní účet Provozovatele v rámci České republiky v CZK. Částku zákazník zašle na bankovní účet č. 2801773600/2010.

3.4. Platba ceny ze Slovenské republiky probíhá převodem na bankovní účet Provozovatele v EUR. Částku zákazník zašle na bankovní účet č. 2801773600/2010, IBAN: CZ9720100000002801773600, BIC kód: FIOBCZPPXXX.

3.5. Provozovatel nepřijímá platby v hotovosti, není tedy povinen vydávat účtenku EET. Cenu není možné platit dobírkou.

3.6. Ihned po obdržení platby (nejpozději do 24 hodin) zahájí Provozovatel činnost vedoucí ke zprostředkování Kupní smlouvy.

3.7. Zahraniční Prodejci nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

4. Odstoupení od Smlouvy o zprostředkování

4.1. Je-li zákazník spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování do 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Pokud ale již byla Kupní smlouva Provozovatelem zprostředkována a jménem zákazníka uzavřena, nemá zákazník právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování.

4.2. Odstoupí-li zákazník – spotřebitel od Smlouvy o zprostředkování, vrátí mu Provozovatel všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy o zprostředkování přijal, tedy platbu ceny podle čl. 3 odst. 1 Obchodních podmínek. Poskytnuté peněžní prostředky budou Provozovatelem vráceny na bankovní účet zákazníka, ze kterého provedl platbu. Bude-li si zákazník přát vrátit peněžní prostředky na jiný bankovní účet nebo jiným způsobem, informuje o tom Provozovatele nejpozději současně s odstoupením od Smlouvy o zprostředkování.

4.3. Provozovatel vrátí zákazníkovi poskytnuté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy o zprostředkování.

5. Dodací podmínky podle Kupní smlouvy

5.1. Zboží dodává Prodávající přímo na adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl ve své objednávce. Prodávající zasílá zboží zpravidla do 25 (dvaceti pěti) dní od doručení objednávky Provozovatelem. Provozovatel objedná za zákazníka zboží maximálně do deseti pracovních dní od účinnosti Smlouvy o zprostředkování. Dodací lhůta se může prodloužit z důvodů na straně Prodávajícího podle období v roce (státní svátky, Vánoce, živelné pohromy, atd.). Na požádání sdělí Provozovatel zákazníkovi datum odeslání zboží. Běžná doba dodání je 5-25 pracovních dní od odeslání Prodávajícím.

5.2. Jestliže zákazník zboží neobdrží do 70 pracovních dní od odeslání zboží Prodávajícím, může zákazník požádat Provozovatele o opětovné objednání zboží, pokud však zboží není k dispozici, může Kupující odstoupit od Smlouvy o zprostředkování. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zprostředkování, vrátí mu Provozovatel všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy o zprostředkování přijal, tedy platbu ceny podle čl. 3 odst. 1 Obchodních podmínek. Poskytnuté peněžní prostředky budou Provozovatelem vráceny na bankovní účet zákazníka, ze kterého provedl platbu. Bude-li si zákazník přát vrátit peněžní prostředky na jiný bankovní účet nebo jiným způsobem, informuje o tom Provozovatele nejpozději současně s odstoupením od Smlouvy o zprostředkování. Obdrží-li zákazník již zaslané zboží po odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, je povinen jej na vlastní náklady doručit Provozovateli, nebo se s Provozovatelem může dohodnout na ponechání zboží a znovu mu zaplatí vrácenou cenu.

5.3. Zákazník bere na vědomí, že objednané zboží může být zákazníkovi doručeno ve více zásilkách a obvykle neobsahuje návody v českém jazyce. Zboží, zejména stavebnice, ve většině případů, zahrnuje návod v obrázkové podobě.

5.4 Zboží je doručováno standardně Českou poštou. Zprostředkovatel však upozorňuje, že může nastat změna a zásilka bude dodána jinou společností například Zásilkovnou, DHL, či PPL. Tito přepravci Vás budou informovat o vyzvednutí zásilky na Vaše telefonní číslo, které bylo uvedeno ve fakturační adrese.

5.5 Zákazník má povinnost zboží převzít. Pokud zákazník zboží nepřevezme, řeší vzniklou situaci přímo s dodavatelem z Asie.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1. Provozovatel se zavazuje zprostředkovat zákazníkovi uzavření Kupní smlouvy s podmínkami odstoupení dále uvedenými v tomto článku. Tento článek Obchodních podmínek se uplatní pouze, je-li zákazník spotřebitelem.

6.2. Podle Kupní smlouvy bude mít zákazník právo odstoupit od této Kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Zákazník je povinen doručit zboží na adresu Provozovatele do 20 pracovních dní od odstoupení od Kupní smlouvy.

6.3. Bude-li chtít zákazník odstoupit od Kupní smlouvy, obrátí se na Provozovatele, který za něj odstoupení od Kupní smlouvy bezplatně zařídí. Lhůta pro odstoupení podle předchozího odstavce bude zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle Provozovateli oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

6.4. Odstoupí-li zákazník od Kupní smlouvy, automaticky tím odstupuje i od Smlouvy o zprostředkování.

6.5. Odstoupí-li zákazník od Kupní smlouvy, zašle zboží zakoupené od Prodávajícího na adresu Provozovatele, a to na vlastní náklady.

6.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy bude zákazníkovi vrácena cena podle čl. 3 odst. 1 Obchodních podmínek (zahrnující kupní cenu, náklady na dodání zboží a odměnu za zprostředkování) prostřednictvím Provozovatele nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Zákazník však nemá právo na vrácení ceny dříve, než Provozovateli zboží předá (vrácené zboží bude Provozovateli doručeno). Cena bude zákazníkovi vrácena na bankovní účet zákazníka, ze kterého provedl platbu. Bude-li si zákazník přát vrátit kupní cenu na jiný bankovní účet nebo jiným způsobem, informuje o tom Provozovatele nejpozději současně s oznámením, že si přeje odstoupit od Kupní smlouvy.

6.7. Zákazník odpovídá za případné snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

7. Reklamace služeb a zboží

7.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace vadného plnění svých služeb. Provozovatel řeší reklamace následujícího vadného plnění poskytnutých služeb zprostředkování:

a) zprostředkování Kupní smlouvy, na základě které zákazník obdrží zboží s prodlením v rozporu s dodacími podmínkami uvedenými v čl. 5 Obchodních podmínek;

b) zprostředkování Kupní smlouvy, na základě které zákazník neobdrží zboží vůbec;

c) zprostředkování Kupní smlouvy, na základě které zákazník obdrží zboží jiné, než jehož zprostředkování si objednal.

7.2. Provozovatel neodpovídá za vady zboží dodaného Prodávajícím. Reklamace vad dodaného zboží řeší zákazník samostatně přímo s Prodávajícím.

7.3. Provozovatel nabízí zákazníkovi bezplatné zařízení reklamace zboží za podmínky, že od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 (čtrnáct) dnů a reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno na adresu Provozovatele, přičemž zákazník dodává zboží na adresu Provozovatele na vlastní náklady. Po uplynutí lhůty podle předchozí věty se zákazník s reklamací zboží obrací přímo na Prodávajícího.

7.4. Konkrétní postup pro uplatnění reklamací upravuje samostatný dokument – Reklamační řád.

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je upravena samostatným dokumentem - Podmínky ochrany osobních údajů.

9. Kontaktní údaje Provozovatele

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat přes:

1. Zákaznický servis

2. email: info@fredie.cz

Na zprávy odpovídáme do 48 hodin od přijetí Vašeho dotazu.

10. Mimosoudní řešení sporů

Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi Provozovatelem a zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Účinnost

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.3.2020