Reklamační řád

1. Tento reklamační řád platí pro reklamaci služeb zprostředkování koupě zboží nabízených Provozovatelem internetové galerie Fredie.cz a upravuje podmínky poskytování služby zařízení reklamace zboží dodaného Prodávajícím, vše v souladu s Obchodními podmínkami Provozovatele (dále jen „Reklamační řád“).

 

2. Provozovatel řeší reklamace následujícího vadného plnění poskytnutých služeb zprostředkování:

a. zprostředkování Kupní smlouvy, na základě které zákazník obdrží zboží s prodlením v rozporu s dodacími podmínkami uvedenými v čl. 5 Obchodních podmínek;

b. zprostředkování Kupní smlouvy, na základě které zákazník neobdrží zboží vůbec;

c. zprostředkování Kupní smlouvy, na základě které zákazník obdrží zboží jiné, než jehož zprostředkování si objednal.

 

3. Reklamovat u Provozovatele nelze:

a. kvalitu a jakost zboží;

b. soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy.

Reklamace vad dodaného zboží řeší zákazník samostatně přímo s Prodávajícím.

 

4. V případě vadného plnění podle čl. 2 písm. a) Reklamačního řádu může zákazník uplatňovat následující práva:

a. právo na slevu ve výši 10 % ze zaplacené ceny.

 

5. V případě vadného plnění podle čl. 2 písm. b) Reklamačního řádu může zákazník uplatňovat následující práva:

a. právo na opětovné objednání zboží Provozovatelem;

b. pokud Provozovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží znovu objednat u Prodávajícího, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování a vrácení platby.

 

6. V případě vadného plnění podle čl. 2 písm. c) Reklamačního řádu může zákazník uplatňovat následující práva:

a. právo na slevu ve výši 10 % ze zaplacené ceny;

b. právo na opětovné objednání zboží Provozovatelem;

c. pokud Provozovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží znovu objednat u Prodávajícího, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování a vrácení platby.

 

7. Provozovatel nabízí zákazníkovi bezplatné zařízení reklamace zboží u Prodávajícího za podmínky, že od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 (čtrnáct) dnů a reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno na adresu Provozovatele, přičemž zákazník dodává zboží na adresu Provozovatele na vlastní náklady. Po uplynutí lhůty podle předchozí věty se zákazník s reklamací zboží obrací přímo na Prodávajícího.

 

8. Reklamaci zákazník uplatňuje zasláním řádně vyplněného reklamačního protokolu písemně na adresu Provozovatele (Quincy s.r.o., P.O. Box 20, 541 01 Trutnov). Pokud zákazník reklamuje vadné plnění podle čl. 2 písm. c) Reklamačního řádu nebo poptává bezplatné zařízení reklamace zboží v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7 Reklamačního řádu, zašle zboží spolu s vyplněným reklamačním protokolem na adresu Provozovatele.

Reklamační protokol ke stažení zde.

 

9. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned po jejím obdržení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

 

10. Pokud si zákazník objedná bezplatné zařízení reklamace zboží u Prodávajícího v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 6 Reklamačního řádu, vyřídí Provozovatel reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky zařízení reklamace, pokud se Provozovatel se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

 

11. O vyřízení reklamace vyrozumí Provozovatel zákazníka bez zbytečného odkladu po jejím vyřízení.

 

12. Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi Provozovatelem a zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 23.12.2019